វិចារណកថា

  • អាហារនៅផ្ទះប្លែកពីអាហារនៅហាងយ៉ាងណា?

    Apr 19, 2024
    អាហារចំអិននៅផ្ទះនិងអាហារនៅហាងជាទូទៅមិនដូចគ្នាទេ ដោយសារតែអាហារនៅផ្ទះជាទូទៅអាចមិនមានសោភណភាពរៀបចំល្អស្អាតដូចនៅហាងឡើយ ប៉ុន្តែកុំភ្លេចថា អាហារចំអិននៅផ្ទះវាមានគុណតម្លៃច្រើនសម្រាប់គ្រួសារ​។