ទំនាក់ទំនង

In PHILIPPINES

Radio Veritas Asia
Buick St., Fairview Park
Quezon city
Metro Manila - 1106
Philippines
Tel: +6329390011 - 15

In Cambodia

វិទ្យុ វើរីតាស់អាស៊ី ជាភាសាខ្មែរ
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ ២៥ ផ្លូវ ២៤២ បឹងព្រលិត ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ៖ +៨៥៥ ១៧ ៧២៦០៦០
អ៊ីម៉ែល៖ [email protected]
Facebook: @RVAKhmer