បរិស្ថាន

  • ឯតទគ្គកម្ម មនុស្សជិត ៧៦លាននាក់ ភៀសខ្លួននៅជុំវិញពិភពលោក

    May 21, 2024
    យោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយអង្គភាពស៊ើបអង្កេតស្ថានភាពភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេស បានឲ្យដឹងថា ជម្លោះ​នៅស៊ូដង់ នៅហ្គាហ្ស៉ា នៅ​សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ បានជំរុញឲ្យមនុស្ស​ជាច្រើនភៀសខ្លួន​នៅក្នុងប្រទេស​របស់​ពួកគេ​ ដែល​ឈានដល់ ៧៥,៩លាននាក់ នៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០២៣។