ជីវិតនិងសង្គម

  • ស៊ឺម៉ា យៀន អធិរាជបន្ទាប់ពីសម័យសាមកុក

    Jun 17, 2024
    ស៊ឺម៉ា យៀន គឺជាអធិរាជប្រទេសចិន ក៏ត្រូវបានស្គាល់នៅក្រោមឈ្មោះរជ្ជកាល ព្រះអង្គវូទី។ ស៊ឺម៉ា យៀន គឺជាកូនប្រុសរបស់ស៊ឺម៉ា ចាវ បងប្អូនជីដូនមួយរបស់ស៊ឺម៉ា ស្ហ៊ឺ និងជាចៅរបស់​ស៊ឺម៉ា អ៊ី។ ព្រះអង្គស្នងមរតកបន្តពីបិតានៅក្នុងតំណែងព្រះអង្គម្ចាស់ ជីន ព្រមទាំងដំណែង​ជា​អ្នក​​កាន់កិច្ចការរាជការ។ នៅឆ្នាំ២៦៥ ព្រះអង្គបានឲ្យអធិរាជ ឆាវហ័ន​ នៃត្រកូលឆាវ ដាក់​រាជ និង​ស្ថាបនារាជវង្សជីន។ ដូច្នេះព្រះអង្គជាអ្នកបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៅសម័យកាលនគរបី ឬ​សម័យ​សាមកុក​នៅប្រទេសចិន។