ជីវិតនិងសង្គម

  • អាប្រាហាម ម៉ាស្ល៉ូ អ្នកចិត្តសាស្រ្តដែលចែងតម្រូវការរបស់មនុស្ស

    Jul 01, 2024
    លោកអាប្រាហាម ហារ៉ូដ ម៉ាស្ល៉ូ កើតនៅថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩០៨ នៅសង្កាត់​ប្រូក​​គ្លីន ទីក្រុង​​ញូយ៉ក និង​ទទួលមរណភាព​នៅថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៧០ នៅទីក្រុងម៉េនឡូ រដ្ឋកាលីហ្វ័រនី សហរដ្ឋ​អាម៉េរិក។ លោកគឺជាអ្នកចិត្តវិទ្យាមនុស្សជាតិនិយម របស់អាម៉េរិក ដែល​ជាបិតាស្វែងយល់​អំពី​មនុស្សខាងផ្នែកចិត្តវិទ្យា។ លោកត្រូវបានស្គាល់ សម្រាប់ការ​ពន្យល់​អំពីការជំរុញទឹកចិត្ត​តាម​​រយៈថ្នាក់ពីរ៉ាមីដនៃតម្រូវការរបស់មនុស្ស។