ជីវិតនិងសង្គម

  • លោកចាវ៉ាហាកឡាល់ ណេរុ អ្នកស្ថាបនាប្រទេសឥណ្ឌា

    Jul 15, 2024
    លោកចាវ៉ាហាកឡាល់ ណេរុ កើតនៅថ្ងៃទី ១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៨៨៩ នៅទីក្រុងប្រាយ៉ាហ្គ្រ៉េ និង ទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៦៤ នៅទីក្រុងញូ ដេលលី។ លោកគឺជារដ្ឋ បុរសឥណ្ឌា។ លោកណេរុ គឺជាបុគ្គលនិមិត្ត​រូបឈានមុខម្នាក់​នៃការប្រយុទ្ធដើម្បី ឯករាជ្យភាព ឥណ្ឌា និងតំណាងឲ្យគណបក្សខនហ្គ្រេស ជាតិឥណ្ឌា។ លោកណេរុ បានក្លាយជានាយក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ឥណ្ឌាពីថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ១៨៤៧ រហូតដល់​ថ្ងៃ​ដែលលោកទទួលមរណភាព។