«ប្តីខ្ញុំល្អ កូនខ្ញុំឆ្លាត» ជាយុទ្ធនាការ ជំរុញការអភិវឌ្ឍកុមារតូច និងស្វែងរកការគាំទ្រសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកុមារតូចតាមបែបសមាហរណកម្ម និងបរិយាបន្ន