លោកអភិបាល អូលីវីយ៉េ ដាស់តឿនគ្រីស្តបរិស័ទឲ្យយកចិត្តទុកដាក់លើការងារ