អ្នកស្រុកកំពង់ក្តី រក្សាទំនៀមទម្លាប់ កិច្ចពិធីឆ្លងឆ្នាំ