លោកអភិបាល អូលីវយ៉េ៖ សាមគ្គីភាព ជាចំណង​ស្ពាន​មេត្រី​រវាង​ព្រះសហគមន៍​កាតូលិក និង​ព្រះពុទ្ធ​សាសនា​