បុណ្យភ្ជុំជាពេលរំលឹកដឹងគុណបុព្វការី ឪពុកម្តាយនៅរស់ និងអ្នកក្រីក្រ