បដិមាទ្វារបាល មកពីប្រាសាទទន្លេស្ងួត ជាមន្ទីរពេទ្យបុរាណ ដាក់តាំងបង្ហាញនៅសារមន្ទីរព្រះនរោត្តសីហនុ-អង្គរ