លោកអភិបាល អ៊ីវ រ៉ាមូស ឆ្លងកូវីដ១៩ កំពុងសម្រាកព្យាបាល

លោកអភិបាលអ៊ីវ រ៉ាមូស ជាអភិបាល ព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៅកម្ពុជា ភូមិភាគភ្នំពេញ ពីឆ្នាំ១៩៦៣-ឆ្នាំ២០០១

តាមរយៈសារតាមបណ្តាញសង្គមវ៉តស្អាប់ (WhatAPP)  លោកអភិបាលអូលីវីយេ ជ្មីតហស្លេរ អភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញនៅកម្ពុជា ដែលRVAKhmer ទទួលបានថ្ងៃនេះ ទី ១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ បានអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនគ្រីស្តបរិស័ទ អធិដ្ឋាន សម្រាប់សុខភាពរបស់លោកអភិបាលអ៊ីវ រ៉ាមូស ជាអតីតអភិព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជា ដែលបានឆ្លង​មេរោគកូវីដ ១៩ នៅប្រទេសបារាំង ហើយកំពុងសម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យ។

សារ​ដដែលនោះ​ លោកអភិបាលអូលីវីយេបាន​ឲ្យ​ដឹង​ទៀតថា ក្រៅពី​លោកអភិបាលអ៊ីវរ៉ាមូស​ គឺ​មាន​ លោកបូជាចារ្យក្រុមសាសនទូតក្រៅប្រទេសនាក្រុងប៉ារីស (MEP)៦អង្គ​ផ្សេងទៀត ដែលឆ្លង​កូវីដ១៩ នៅផ្ទះថែរក្សាបូជាចារ្យ​ចូលនិវត្តន៍​របស់ក្រុមសាសនទូតនេះដែរ។

លោកអភិបាលអ៊ីវ រ៉ាមូស ជាអភិបាល ព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៅកម្ពុជា ភូមិភាគភ្នំពេញ ពីឆ្នាំ១៩៦៣-ឆ្នាំ២០០១។

លោកកើតនៅថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩២៨ ក្នុងភូមិ សែមបាដែល​ប្រទេសបារាំង។ លោកទទួលអគ្គសញ្ញាតែងតាំងជាបូជាចារ្យ នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ១៩៥៣ ។ លោកបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៥៧។

លោកទទួលតែងតាំងជាអភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជាភូមិភាគភ្នំពេញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៦៣។ 

លោកបានបំពេញមុខងារជាគង្វាលដ៏ល្អក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ លោកត្រូវខ្មែរក្រហមបណ្តេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥។ នៅឆ្នាំ ១៩៧៦ លោក បានសុំលាលែងពីមុខតំណែងជាអភិបាលភូមិភាគភ្នំពេញ ដើម្បីផ្ទេរឱ្យលោក យ៉ូសែបឆ្មារ សាឡាស ដែលជាអភិបាលឧបត្ថម្ភកៈ។

នៅថ្ងៃទី ៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ១៩៨៣ ដោយសារ លោកអភិបាល យ៉ូសែប ឆ្មារ សាឡាសបានទទួលមរណភាព សម្តេចប៉ាប ក៏បានប្រគល់ឱ្យលោក អ៊ីវ រ៉ាមូស ទទួលខុសត្រូវលើគ្រីស្តបរិស័ទជាតិកម្ពុជា នៅគ្រប់ទីកន្លែងដែល រស់នៅ «ព្រមទាំងឱ្យលោកមានភារកិច្ចជា​អភិបាលពេញសិទ្ធិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលផង»។

នៅថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩២ សន្តអាសនៈ ក៏បានប្រគល់ឱ្យលោកធ្វើជាអភិបាលទទួលខុសត្រូវ លើព្រះសហគមន៍ភូមិភាគភ្នំពេញ ក្នុងនាមសម្តេចប៉ាបជាថ្មីម្តងទៀត។ នៅថ្ងៃទី ២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៩២ លោកទទួលមុខងារជាអ្នកណែនាំព្រះសហគមន៍ភូមិភាគបាត់ដំបងរហូតដល់ឆ្នាំ២០០០។ លោកបានលាលែងពីមុខតំណែង ជាអភិបាលភូមិភាគភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០១។

លោកបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសបារាំងវិញក្នុងឆ្នាំ២០១៣៕

Add new comment

5 + 7 =