នាទីសំនួរ និងចំលើយ

លោក សិលា ដួង សាវង្ស នាយកមណ្ឌលអប់រំជំនឿព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជា

Add new comment

7 + 12 =

Please wait while the page is loading