នាទីសំនួរ និងចំលើយ

លោក សិលា ដួង សាវង្ស នាយកមណ្ឌលអប់រំជំនឿព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជា

Add new comment

13 + 2 =

Please wait while the page is loading